Direct naar artikeltekst

VN- verdrag en gemeente Venray, stand van zaken

Publicatiedatum: 26-01-2020
Hoe gaat het in de gemeente Venray met de invoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?
Op 14 juli 2016 ratificeerde onze regering het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 
Het doel van het VN-verdrag is: drempels voor personen met een beperking zo veel mogelijk weg te nemen, zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving. Drempels zijn er op vele gebieden. Denk aan de fysieke omgeving, het onderwijs, de arbeidsmarkt, het (openbaar) vervoer. Maar het kan ook gaan om toegang tot informatie, de manier van communiceren en bejegening. Het VN-Verdrag geldt voor al deze gebieden.
Om de invoering van het VN-verdrag soepel te laten verlopen heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma “Onbeperkt meedoen”geschreven. Het programma biedt een handvat aan gemeenten om uitvoering te geven aan het VN-verdrag binnen de gemeenten.
 
De regering wil merkbare verbeteringen realiseren voor mensen met een handicap. Gemeenten zijn als onderdeel van de staat verplicht het verdrag uit te voeren. Maar omdat het VN-verdrag de hele samenleving raakt, is voor een goede uitvoering de betrokkenheid van veel partijen nodig. Het opstellen van een zogenaamde “Lokale  Inclusie-agenda”  is hierbij een eerste stap. Hierin wordt beschreven welke concrete stappen de gemeente gaat zetten om het doel ” Onbeperkt meedoen” te bereiken. Wat kan de gemeente doen op korte termijn en welke stappen zijn nodig voor de lange termijn?
 
Het VN-verdrag gaat ervan uit dat alle acties besproken worden met de mensen met een beperking. Dus niet over hen hoofden besluiten, maar met hen samen.
 
Het VN-verdrag is nu ongeveer 3,5 jaar in werking. Alle organisaties die in Nederland opkomen voor de belangen van mensen met een beperking, hebben gezamenlijk onderzocht hoe het nu staat met de invoering van het VN-verdrag. Hun bevindingen staan in de "Schaduwrapportage Verdrag inzake rechten van personen met een handicap, 3 december 2019”.
De rapportage geeft aan dat er de afgelopen jaren niet bijster veel is gebeurd. Enkele conclusies zijn dat bij de overheid een besef van het verplichtende karakter van het verdrag ontbreekt. De overheid weigert om instrumenten in te zetten die werkelijk leiden tot verandering.
 
Het blijkt ook dat gemeenten, ondanks de verplichting, op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet, sinds 2016 nauwelijks een inclusie-agenda hebben opgesteld. De centrale overheid legt geen sanctie op bij het niet nakomen.
Hoe is het in onze gemeente Venray met het invoeren van de verplichtingen uit het VN-verdrag en de opstelling van een inclusie-agenda? 
 
De gemeente beschouwt de kadernota sociaal domein ‘De Volgende Stap’ als de inclusie-agenda voor Venray. In deze nota wordt het VN-verdrag slechts één keer genoemd. Deze is zo algemeen dat er geen concrete stappen uit te halen zijn die de gemeente voornemens is te zetten in de verwezenlijking van het VN-verdrag. Bovendien heeft het VN-verdrag op veel meer levensvelden betrekking dan alleen het sociaal domein.
 
Wel heeft de gemeente een overzicht ‘Activiteiten Venray voor Iedereen’ opgesteld. Deze lijst geeft een overzicht van alle activiteiten die zijn ondernomen of in de toekomst opgepakt gaat worden. 
De bemoeienis van de overheid houdt echter niet op bij haar eigen dienstverlening. Artikel 9 van het VN-verdrag Handicap verplicht de overheid om passende maatregelen te nemen om te waarborgen dat ook burgers rekening houden met de mensen met een beperking. Denk hierbij aan toegang van winkels, toegankelijkheid van websites, toegankelijkheid van digitale informatie. Aan deze zaken wordt nauwelijks aandacht besteed, terwijl zij van belang zijn voor de mensen met een beperking om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving. 
 
Het GPV heeft geregeld contact met de gemeente over de uitvoering van openbare werken, openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en nieuwbouw. Deze overleggen hebben vooral betrekking op de fysieke toegankelijkheid. In het VN-verdrag staat uitdrukkelijk aangegeven dat de uitvoering van het verdrag dient te gebeuren samen met de mensen met een beperking.
 
 Er zijn, naast het GPV, meer organisaties die de belangen van mensen met een beperking behartigen. Zij moeten uitgenodigd worden om actief mee te denken en te werken aan de verdere uitvoering van het VN-verdrag.
 
Met de gemeente is vastgesteld dat het belang van het verdrag voor de integratie van mensen met een beperking groot is. Het verdrag ‘leeft’ echter nauwelijks bij de mensen die geen beperking hebben. Met een publiciteitscampagne moet ieder zich bewust worden dat hetgeen hij of zij doet problemen kan opleveren voor anderen. Een recent voorbeeld hiervan is het uitstallingbeleid. In een zeer laat stadium kreeg het GPV bericht van de voorgenomen aanpassing van deze regeling. In overleg met mensen met een zichtbeperking, winkeliers, horeca en gemeente zijn de problemen die mensen met een zichtbeperking ondervinden met de uitstallingen (reclameborden/terrassen) goed uit de doeken gedaan. Winkeliers en horeca hebben toegezegd met de opmerkingen rekening te gaan houden.
 
We kunnen constateren dat er nog veel werk te verzetten is om in onze gemeente het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uitgevoerd te krijgen. Het is noodzakelijk dat de mensen met een beperking en hun belangengroepen actief gaan meedoen.
Graag komt het GPV met u in contact om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we de doelstellingen van het VN-verdrag gezamenlijk kunnen bereiken.
Voor verdere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u een bericht sturen naar ons secretariaat:
info@gehandicaptenplatformvenray.nl T: 06 43113073
Secretariaat GPV Etnalaan 15 5801 KA Venray
 
 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".